Nieuwsbrief 18 - december 2020

Hierbij de laatste nieuwsbrief van dit bijzondere jaar. In deze editie gaan we in op de verschuiving van de tweede windturbine. Ook leest u meer over de voortgang van de zonneparken. De raad neemt hier binnenkort een eerste besluit over.

NIEUWSBRIEF 18
Energiek Beuningen

Hierbij de laatste nieuwsbrief van dit bijzondere jaar. In deze editie gaan we in op de verschuiving van de tweede windturbine. Ook leest u meer over de voortgang van de zonneparken. De raad neemt hier binnenkort een eerste besluit over.
 
Verschuiving tweede windturbine
In de vorige nieuwsbrief gaven we al aan dat de locatie van windturbine twee gaat verschuiven. Tijdens de onderzoeken voor het Voorkeursalternatief (VKA) bleek namelijk dat er een vergunning is afgegeven voor een woning op een aangrenzend perceel. De turbine zou dan te dicht naast de woning staan.
Na verder onderzoek voor het VKA bleven er twee opties over. Deze zijn uitgebreid verkend waarna gekozen is voor de onderstaande definitieve locatie.De windturbine verschuift 390 meter naar het westen.
 
Er zijn meerdere redenen geweest om voor deze locatie te kiezen. Zo waren er geen gronden aan de oostkant beschikbaar. Initiatiefnemers onderzochten daarom opties ten westen van de oude locatie. Ook was het beperken van milieueffecten een belangrijke reden. De nieuwe locatie heeft niet meer nadelige milieueffecten zoals geluidsoverlast voor dichtbij gelegen woningen. Het geluid voldoet aan de wettelijke normen die gelden. Ook is gekeken naar de landschappelijke beoordeling van de verschuiving. De verschuiving heeft een beperkte invloed op de beoordeling van het VKA. De landschappelijke beoordeling zit als bijlage bij het milieueffectrapport (MER). 
 
Nu de locatie van de tweede windturbine definitief is, is ook het VKA definitief en afgerond. Voor dit VKA zijn opnieuw milieuonderzoeken uitgevoerd. De resultaten hiervan staan beschreven in het MER. Op basis van deze locaties hebben de initiatiefnemers inmiddels de vergunningaanvraag ingediend voor het windpark.

Het MER, het ontwerpbestemmingsplan en de vergunning gaan samen ter inzage voor een periode van 6 weken. Het is dan mogelijk om hierop uw reactie te geven. Naar verwachting is dat eind maart 2021.
 
Gemeenteraad besluit over zonneparken
Afgelopen week nam het college een besluit over de vier zonneparken. Voor alle parken werden de afgelopen weken definitieve plannen ingeleverd. De initiatiefnemers van de parken laten in hun plan zien hoe het betreffende park past in de omgeving. Het gaat hierbij om technische aspecten zoals de afstanden tussen de panelen en de aansluiting. Ook de aanplanting van bomen en planten rondom en in het park is opgenomen in het plan. Een ander onderdeel is hoe omwonenden en inwoners kunnen meedoen met de parken. Deze documenten zijn een onderdeel van de vergunningaanvraag die zij indienden.
 
Nu het college een besluit heeft genomen, neemt de gemeenteraad op 26 januari een besluit. Zij beslist dan of ze mee wil werken aan de plannen op basis van de vergunningaanvraag. Als de gemeenteraad dat doet, gaan de plannen ter inzage. Het is dan mogelijk om uw reactie in te dienen op de ingediende parken.
 
Loket Duurzaam Wonen Plus
Het Loket Duurzaam Wonen Plus geeft onafhankelijk advies aan inwoners van de gemeente over het verduurzamen van hun huis. Door de nieuwe Coronamaatregelen sluit ook dit loket tot en met 19 januari. Het is dus tot die tijd niet mogelijk fysiek op bezoek te komen in de Lèghe Polder.
Wel is het loket bereikbaar per e-mail via
info@duurzaamwonenplus.nl of telefoon via 14 024.

Uitzondering hierop is de kerstvakantie: in die periode worden mailtjes en telefoontje niet beantwoord. Meer informatie over het Loket leest u op
www.duurzaamwonenplus.nl


 
Waardebonnenactie loopt goed
Vorige maand ging de uitvoering van een rijkssubsidie van start: de Regeling Reductie Energiegebruik. Particuliere woningeigenaren ontvingen een waardebon waarmee ze energiebesparende producten kunnen kopen. Deze actie ging succesvol van start. Inmiddels is meer dan de helft van het budget uitgekeerd: zo’n €100.000! Dat is natuurlijk goed nieuws. Daarmee is de woningvoorraad weer een stukje duurzamer. De actie loopt nog steeds, maak er gebruik van als u dat nog niet gedaan hebt.

Er is nog voldoende budget beschikbaar voor particuliere huiseigenaren om bijvoorbeeld ledlampen, tochtstrips of radiatorfolie aan te schaffen.
Voor meer informatie kijkt u op
https://winstuitjewoning.nl/gemeenten/beuningen/  of u belt naar de Helpdesk via 023 – 58 36 936.
 
Advies- en inkoopactie
Naast de waardebonnen loopt ook de advies- en inkoopactie. Hiermee kunnen huiseigenaren samen zonnepanelen en isolatiemaatregelen inkopen. Ook deze actie loopt goed. Zo werden ruim 1100 adviezen gegeven aan huiseigenaren. Daarvan hebben 250 huiseigenaren inmiddels al maatregelen genomen.
 
Waarom geen huurders? 
De gemeente ontving veel vragen waarom huurders geen waardebon ontvingen voor deze actie. Dat komt omdat die actie is opgezet met een subsidie vanuit de Rijksoverheid. Daaraan zijn voorwaarden verbonden. Eén van die voorwaarden is dat deze actie zich alleen richt op particuliere huiseigenaren. Inmiddels heeft de Rijksoverheid een nieuwe subsidie opengesteld die ook door gemeente Beuningen is aangevraagd. Deze subsidie richt zich ook op huurders. Op dit moment bekijkt de Rijksoverheid alle aanvragen. Het is dus nog niet duidelijk of onze aanvraag wordt toegekend. In de komende nieuwsbrieven meer daarover.


Tot slot alvast mooie feestdagen toegewenst! Op naar een gezond en duurzaam 2021!
Vragen?
De nieuwsbrief verschijnt ongeveer eens per 6 weken.
Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via 
gemeente@beuningen.nl.

 

Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Our mailing address is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*