Energieneutraal Beuningen stapje dichterbij

Windmolens langs de A73 moeten op termijn het grootste deel van de energie voor de gemeente Beuningen opwekken. Op basis van onafhankelijk onderzoeken zijn de locaties aangewezen waar de windturbines het best kunnen komen te staan. We noemen dit het voorkeursalternatief. Het gaat om drie molens ten oosten van de A50 en twee ten westen van die snelweg. Het voorkeursalternatief werd op 6 oktober 2020 gepresenteerd aan een levendige raadscommissie Ruimte. Deze vergadering is terug te zien via de website gemeentebestuur.beuningen.nl 

“Beuningen wil in 2040 energieneutraal zijn,” zegt wethouder Duurzaamheid Piet de Klein. “Een ambitie waar we als gemeente al een aantal jaar aan werken. Na een proces waarin we samen met onze inwoners keken naar hoe we het beste energieneutraal kunnen worden nemen we de volgende stap. De plekken waar de windturbines komen zijn nu bekend, het voorkeursalternatief. De vijf windturbines langs de A73 zorgen, samen met de vier zonneparken in het kommengebied, voor voldoende elektriciteit om de opgave van 731 TJ te halen die we in 2040 nodig denken te hebben. De verhouding waarmee wind en zon dan bijdragen aan de doelstelling is hiermee ongeveer 2/3 wind en 1/3 zon, zoals afgesproken met de gemeenteraad in 2019”.

Van visie en raadsbesluit wind naar voorkeursalternatief

Op 9 april 2019 besloot de gemeenteraad van Beuningen om de opwek van grootschalige energie door wind- en windenergie mogelijk te maken. Het zoekgebied en de spelregels daarvoor werden vastgelegd. De raad besprak die avond het Locatieplan Zon en Wind. Een plan gemaakt met en door inwoners van de gemeente.  Na het besluit van de gemeenteraad volgden een ruimtelijke milieueffectrapportage(m.e.r.)-procedure en verschillende onderzoeken. Bij het bepalen van het voorkeursalternatief is rekening gehouden met milieueffecten, zoals geluid, gezondheid en veiligheid, en ook draagvlak/acceptatie, haalbaarheid en de mogelijke inpassing in het landschap.

Voorkeursalternatief plaatsing windturbines gemeente Beuningen

Hoe nu verder

In het vervolgtraject zoomen we verder in op de concrete locaties en volgt nog meer onafhankelijk onderzoek. Op de vijf aangewezen plekken wordt gekeken naar geluid, gezondheid, slagschaduw, veiligheid en ecologie. De resultaten hiervan worden meegenomen in het definitieve milieueffectrapport. Dat rapport ligt samen met de aanvraag voor een omgevingsvergunning en het ontwerpbestemmingsplan begin volgend jaar ter inzage. De gemeenteraad kan dan vóór de zomer 2021 besluiten of de windturbines geplaatst mogen worden.

Meer informatie

Heeft u vragen over het voorkeursalternatief? Op 26 oktober organiseert de gemeente een digitale informatieavond voor inwoners. Er wordt dan een toelichting op de locaties van de windmolens gegeven. Ook is er tijd om vragen te stellen. Meer informatie over deze avond volgt.