Gebiedsraad adviseert over wind- en zonne-energie (januari 2019)

De gemeente Beuningen wil in 2040 energieneutraal zijn. Dat betekent dat er binnen de gemeente evenveel duurzame energie wordt opgewekt als dat gezamenlijk gebruikt wordt. Om dat te behalen zetten we in op alle schaakborden: we verduurzamen onze huizen, vergroenen de sportaccommodaties en scholen, we gaan elektrisch rijden, we gaan van het gas af en we werken aan duurzame bedrijventerreinen. Maar naast alle energiebesparing moet er in Beuningen ook nieuwe duurzame energie worden opgewekt.

HOE, WAAR EN HOEVEEL?

Om te bepalen waar we nieuwe groene energie in onze gemeente kunnen opwekken is eind 2017, samen met onze inwoners, gestart met een verkenning van de mogelijkheden, de kansen, de zorgen, de wensen en ideeën.

Op basis van deze verkenning is door de Gebiedsraad verder ingezoomd op de mogelijkheden en randvoorwaarden voor zonne- en windenergie. Het eindelijke advies van de Gebiedsraad, het Locatieplan, geeft aan waar wind- en zonne-energie in de gemeente gerealiseerd kunnen worden en onder welke voorwaarden. Het Locatieplan geeft niet de definitieve locaties aan. Het traject om dit te bepalen wordt in 2019 opgestart. Tijdens de inloopbijeenkomst op donderdag 17 januari 2019 is het advies van de Gebiedsraad aan de inwoners en betrokkenen gepresenteerd en kon men in gesprek met de Gebiedsraadleden.

De belangrijkste aanbevelingen van de Gebiedsraad zijn:

  • Goede verdeling van de lusten en de lasten voor de omwonenden;
  • Beperken hinder door geluid van windmolens en geen slagschaduw op burgerwoningen;

Wind wordt de ruggengraat van de duurzame energie opwekking, aangevuld met zonne-energie in de verhouding 2:1. Dat betekent vier of vijf windturbines aangevuld met maximaal 40 hectare aan zonnevelden in het Kommengebied (het agrarische gebied ten zuiden van de A73) en maximaal 20 hectare in het Oeverwallengebied.
Voor windmolens is een zoekzone gedefinieerd waar windturbines gerealiseerd kunnen worden. Dit is het gebied ten zuiden van de A73 / Maas- en Waalweg. Zie in de afbeelding hieronder het advies.

GEMAAKTE KEUZES

Om de ‘lusten’ en de ‘lasten’ op een goede manier te verdelen heeft de gebiedsraad keuzes gemaakt. Dan gaat het onder andere over het alleen realiseren van windmolens en zonnevelden die economisch rendabel zijn, een compensatieregeling voor omwonenden en een participatiepakket voor grondeigenaren en omwonenden. Uiteraard worden direct omwonenden en grondeigenaren betrokken in alle fases van het proces.

CONCEPT

Het plan van de gebiedsraad is nog een concept. Dit concept is op de inloopavond op 17 januari aan bewoners en betrokkenen gepresenteerd. Op 26 februari wordt het concept locatieplan in de raadscommissie Ruimte besproken. In de raad van 12 maart wordt om een beslissing gevraagd.