Inzageperiode na vaststelling bestemmingsplan Windpark Beuningen

Op deze pagina leest u meer over het besluit dat de gemeenteraad nam over windpark Beuningen op 23 november. U vindt hier informatie over het bestemmingsplan, de omgevingsvergunning en de ontheffing voor de Wet natuurbescherming (Wnb). Daarnaast leest u over de inzageperiode en hoe u bezwaar maakt tegen de plannen.

Op 23 november 2021 nam de gemeenteraad een besluit over het bestemmingsplan, de omgevingsvergunning en de ontheffing voor de Wet natuurbescherming (Wnb). De plannen lagen daarna van 16 december tot en met 26 januari 2022 ter inzage. Er is geconstateerd dat daarbij twee administratieve fouten zijn gemaakt. Die worden toegelicht in het publicatiebesluit. Die vindt u hieronder of via de publicatie Windpark Beuningen (pdf, 130 kB)
Op deze pagina leest u over de nieuwe inzagetermijn die van 10 maart 2022 t/m 20 april 2022 duurt. Ook vindt u op deze pagina hoe u de plannen raadpleegt en hoe u bezwaar maakt tegen de plannen. Daarnaast lees meer over de nieuwe inzageperiode en hoe u de plannen raadpleegt. 

Vaststellingsbesluit

Op 23 november 2021 stelde de gemeenteraad van Beuningen het bestemmingsplan van Windpark Beuningen vast. De argumenten hiervoor leest u in het vaststellingsbesluit. Bekijk het Raadsvoorstel Vaststellingsbesluit Windpark Beuningen (pdf, 6,8 MB).

Vervolgens gaf het college op 13 december 2021 de omgevingsvergunning af voor het Windpark. Bekijk het definitieve besluit van de omgevingsvergunning (pdf, 468 kB).

Nota zienswijzen

Met het vaststellen van het bestemmingsplan van het Windpark is ook de Nota zienswijzen vastgesteld. In deze nota worden alle door inwoners (of andere belanghebbenden) ingediende zienswijzen op het plan beantwoord. Alle indieners ontvingen een IN-nummer bij het indienen van hun zienswijze. Mocht u een zienswijze hebben ingediend, dan leest u onder uw IN-nummer de beantwoording van uw zienswijze in de nota. Bekijk de Nota zienswijzen (pdf, 5 MB).

Inzageperiode en beroep

Start en einde inzageperiode

Het vaststellingsbesluit en het vastgestelde bestemmingsplan, de omgevingsvergunning en de ontheffing Wet natuurbescherming (Wnb) liggen opnieuw voor een periode van zes weken ter inzage. Deze periode is van 10 maart 2022 tot en met 20 april 2022. In de bekendmaking van het besluit staat hoe er beroep ingediend kan worden tegen de plannen. Dat kunt u doen tegen het bestemmingsplan, de omgevingsvergunning en de ontheffing Wet natuurbescherming. Hieronder leest u waar en hoe u deze documenten in kunt zien. Of bekijk de bekendmaking van het besluit (pdf, 130 kB). 

Documenten bestemmingsplan

Het bestemmingsplan is digitaal in te zien. Het is ook mogelijk om het bestemmingsplan en de bijhorende bijlagen in te zien op het gemeentehuis. Maak hiervoor een afspraak. Dat doet u door te bellen naar 14 024. Of u stuurt een e-mail naar t.hagelaar@beuningen.nl of g.jansen@beuningen.nl.

Documenten omgevingsvergunning

Het besluit van de omgevingsvergunning en de stukken die daarbij horen kunt u inzien via de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN). Wilt u deze stukken inzien, bel dan 024 - 751 77 00 of stuur, met vermelding van het OLO-nummer 5660901 en/of zaaknummer W.Z20.109894.01, een mail naar wabo@odrn.nl. U kunt de documenten ook inzien op het gemeentehuis in Beuningen. Bel hiervoor naar 14 024 om een afspraak te maken.

Documenten Wnb-ontheffing

De definitieve ontheffing Wet natuurbescherming kunt u bij de provincie Gelderland opvragen. Op verzoek stuurt zij u kopieën van de stukken toe. Neem hiervoor contact op met het Provincieloket via telefoonnummer 026 - 359 99 99. U kunt ze ook inzien op het provinciehuis. Vermeld hierbij dat het gaat om zaaknummer 2020-017908. 

Vragen

Heeft u vragen over de inzag van de stukken of over het indienen van een beroep? Neem dan contact op met Tamara Hagelaar of Gijs Jansen. Bel hiervoor naar 14 024. Of u stuurt een e-mail naar t.hagelaar@beuningen.nl of g.jansen@beuningen.nl.