Locatie windturbine twee bekend

Tijdens de inwoneravond over het Voorkeursalternatief is ingegaan op de verschuiving van windturbine twee. Tijdens de onderzoeken voor het Voorkeursalternatief (VKA) bleek namelijk dat er een vergunning is afgegeven voor een woning op een aangrenzend perceel. De turbine zou dan te dicht naast de woning staan. Na verder onderzoek voor het VKA bleven er twee opties over. Deze zijn uitgebreid verkend waarna gekozen is voor een nieuwe locatie. De windturbine verschuift 390 meter naar het westen.

Kaart waarop aangegeven staat welke locaties geschikt zijn voor de plaatsing van windmolens in de gemeente Beuningen

Er zijn meerdere redenen geweest om voor deze locatie te kiezen. Zo waren er geen gronden aan de oostkant beschikbaar. Initiatiefnemers onderzochten daarom opties ten westen van de oude locatie. Ook was het beperken van milieueffecten een belangrijke reden. De nieuwe locatie heeft niet meer nadelige milieueffecten zoals geluidsoverlast voor dichtbij gelegen woningen. Het geluid voldoet aan de wettelijke normen die gelden. Ook is gekeken naar de landschappelijke beoordeling van de verschuiving. De verschuiving heeft een beperkte invloed op de beoordeling van het VKA. De landschappelijke beoordeling zit als bijlage bij het milieueffectrapport (MER).  

Nu de locatie van de tweede windturbine definitief is, is ook het VKA definitief en afgerond. Voor dit VKA zijn opnieuw milieuonderzoeken uitgevoerd. De resultaten hiervan staan beschreven in het MER. Op basis van deze locaties hebben de initiatiefnemers inmiddels de vergunningaanvraag ingediend voor het windpark. Het MER, het ontwerpbestemmingsplan en de vergunning gaan samen ter inzage voor een periode van 6 weken. Het is dan mogelijk om hierop uw reactie te geven. Naar verwachting is dat eind maart 2021.