Nota inspraak en vooroverleg VOBP Windpark Beuningen - sep 2020

Op dinsdag 22 september stemde het college in met de Nota inspraak en vooroverleg. Deze nota gaat over het voorontwerpbestemmingsplan Windpark. In deze nota staan alle binnengekomen reacties uit de ter inzageprocedure.

Deze nota gaat over het voorontwerpbestemmingsplan Windpark. Deze lag samen met het concept milieueffectrapport (MER) ter inzage van 5 juni t/m 16 juli. In de Nota inspraak en vooroverleg zijn alle ingekomen advies- en inspraakreacties gebundeld. In totaal ontving de gemeente 24 reacties. Dit waren reacties van particulieren en van overlegpartners zoals het Waterschap en andere gemeenten. Alle reacties zijn van een antwoord voorzien. In de Nota is aangegeven of de reactie leidde tot een aanpassing van het voorontwerpbestemmingsplan en het concept-MER. Als een reactie leidt tot aanpassing van het nog op te stellen bestemmingsplan, staat dat ook in de nota.