Nota van beantwoording zienswijzen Windpark Beuningen

Het college nam op 1 juni een besluit over de stukken van Windpark Beuningen. Zij besloot om het bestemmingsplan van het windpark voor te leggen aan de gemeenteraad. De gemeenteraad beslist begin juli of zij instemt met het bestemmingsplan voor de vijf windmolens. Daaraan voorafgaand wordt het plan op dinsdag 22 juni behandeld tijdens een commissie avond. Dit is de voorbereiding van de raadsbehandeling in juli.
Het college heeft daarmee ook de nota van beantwoording van de zienswijzen vastgesteld. In deze nota zijn alle zienswijzen op het plan voor Windpark Beuningen verzameld en van een antwoord voorzien.

580 zienswijzen

Het college heeft daarmee ook de nota van beantwoording van de zienswijzen vastgesteld. In deze nota zijn alle zienswijzen op het plan voor Windpark Beuningen verzameld en van een antwoord voorzien.
In totaal werden 580 zienswijzen ingediend. Een groot deel daarvan bevatte dezelfde inhoud. Er waren 62 zienswijzen uniek. Hiervan waren er 11 positief over het huidige plan. We hebben geen reacties ontvangen vanuit vooroverlegpartners zoals Gasunie, de provincie Gelderland of buurgemeenten. 

Zienswijze toelichten

In de nota van beantwoording kunnen alle indieners terugvinden wat er met hun bezwaar is gedaan. Omdat een groot deel van de bezwaren dezelfde inhoud had, is er per thema een antwoord gegeven. Deze thema’s vindt u vooraan in de nota. Ook de gemeenteraad ontvangt deze nota van beantwoording en kan deze meenemen in haar besluit in juli. Lees hier de hele nota

Indieners hebben de mogelijkheid om hun zienswijze mondeling toe te lichten. Hiervoor zijn hoorzittingen georganiseerd. Deze vinden plaats van 14 tot en met 17 juni, en zijn te bekijken via https://gemeentebestuur.beuningen.nl