Plan Windpark Beuningen in vergadering gemeenteraad van 5 juli

Aan het eind van de vergadering van de commissie Ruimte op 22 juni beslisten de commissieleden dat het plan van Windpark Beuningen besluitrijp is. Dat betekent dat het plan op de agenda van de gemeenteraad komt en dat op 5 juli een besluit genomen wordt over het plan van Windpark Beuningen.

Update 2 juli: College B&W adviseert gemeenteraad besluit Windpark Beuningen uit te stellen

Op 30 juni jl. deed de Raad van State (RvS) een uitspraak over het bestemmingsplan ‘Windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding 2020’. Deze uitspraak heeft mogelijk ook consequenties voor het bestemmingsplan van Windpark Beuningen. Om deze consequenties volledig en goed in beeld te kunnen brengen adviseert het College van B&W de gemeenteraad een besluit over het bestemmeningsplan Windpark Beuningen uit te stellen. Dit besluit staat geagendeerd voor de raadsvergadering van 5 juli a.s. Het is aan de gemeenteraad of zij het advies van het college overneemt. 

Commissie Ruimte over Windpark Beuningen

Op dinsdagavond 22 juni behandelde de commissie Ruimte het plan van Windpark Beuningen. In deze commissie vindt de voorbereiding plaats van de gemeenteraadsvergadering van 5 juli. Tijdens de commissievergadering sprak een aantal mensen in, zo ook de ontwikkelaars van het windpark. Ook gaf dhr. Mallon zijn visie op de energietransitie en hoe Windpark Beuningen daar een rol in kan spelen. 
Tijdens de vergadering stelden meerdere commissieleden vragen aan de insprekers en vervolgens aan wethouder de Klein. Een aantal vragen ging over de vragen die indieners van een zienswijze eerder stelden tijdens de hoorzittingen op 14 en 15 juni. Tijdens deze hoorzittingen konden indieners hun zienswijze op het plan van Windpark Beuningen mondeling toelichten.

Plan is besluitrijp

Aan het eind van de avond beslisten de commissieleden dat het plan van Windpark Beuningen besluitrijp is. Dat betekent dat het plan op de agenda van de gemeenteraad komt. Op 5 juli neemt zij een besluit over het plan van Windpark Beuningen. 
Als de gemeenteraad dan een positief besluit neemt over het plan, dan gaat dit plan voor de laatste keer ter inzage. Dan kan er nog één keer bezwaar worden gemaakt op de plannen. Die bezwaren behandelt de Raad van State. 

Kijk live mee

De gemeenteraadsvergadering van 5 juli start om 19.30 uur en is live te volgen op gemeentebestuur.beuningen.nl.

Proces in beeld

Het proces rondom Windpark Beuningen is in de laatste fase. In de afgelopen weken is er dan ook een en ander gebeurd. In de onderstaande afbeelding is aangegeven wat dat is.

Infographic verloop ruimtelijke procedure Windpark Beuningen. De informatie in de infographic is beschreven in het vak hieronder 'Uitgeschreven tekst'

Uitgeschreven tekst infographic

Informatieve afbeelding van Bestemmingsplan Windpark Beuningen, laatste stappen ruimtelijke procedure.

Deze visual toont overzichtelijk de laatste stappen in de ruimtelijke procedure. Aan het einde van dit traject besliste de gemeenteraad op 5 juli  over het Bestemmingsplan van Windpark Beuningen.

De tekst van de afbeelding:

Stap 1, 29 april, einde inzageperiode: tijdens de laatste inzageperiode konden belanghebbenden hun zienswijze indienen op het plan van Windpark Beuningen.

Stap 2, Nota van beantwoording: In deze nota zijn alle zienswijzen op het plan verzameld en van een voorlopig antwoord van het college voorzien. Enkele zienswijzen leidden tot aanpassing van het plan en/of de vergunning. Wat de aanpassingen zijn, is beschreven in de nota van beantwoording.

Stap 3, 1 juni, Het college besloot positief over het plan van Windpark Beuningen en is akkoord met de beantwoording op de ingediende zienswijzen.

Stap 4, 14 en 15 juni, hoorzittingen. Indieners konden mondeling hun zienswijze toelichten op het plan. Commissieleden konden vragen stellen aan de indieners en de toelichting van de indieners gebruiken voor vragen in de commissievergadering.

Stap 5, 22 juni, commissievergadering. Inspreken over het raadsvoorstel is mogelijk: het is de voorbereiding van de raadsvergadering en het politieke debat over het raadsvoorstel. Fracties gaan met elkaar in debat, commissieleden stellen aan de wethouder vragen over het voorstel waar de raad een besluit over neemt. Na deze bespreking besluit de commissie of het plan van het windpark op de agenda van de raadsvergadering komt.

Stap 6, 5 juli, raadsvergadering. De raad gaat in discussie over het plan en kan aan het college vragen stellen/een discussie voeren en neemt een besluit over het bestemmingsplan Windpark Beuningen.

Het tot stand komen van de plannen gedurende de afgelopen jaren

Procesplaat Wind

Infographic procesplaat Wind. De informatie in de infographic is beschreven in het vak hieronder 'Uitgeschreven tekst'

Uitgeschreven tekst infographic

Op deze informatieve afbeelding is beschreven hoe het participatieproces van inwoners en andere belanghebbenden op het gebied van de opwek van windenergie in gemeente Beuningen in de tijd is gelopen. Het is beschreven in tijdvakken tussen 2015 en juni 2021. 

  • Tussen 2015 en 2017 is er beleid gemaakt. Samen met inwoners en ondernemers is gewerkt aan de Energievisie. Deze visie is in 2017 vastgesteld door de gemeenteraad.
  • Tussen 2017 en 2019 liep het Gebiedsproces. Tijdens dit proces is onderzocht waar en onder welke voorwaarden duurzame energie opgewekt kan worden in gemeente Beuningen. Dit gebeurde op basis van verschillende bijeenkomsten, een Energiespel en de Gebiedsraad. Dit gebiedsproces resulteerde eind 2018 in het Locatieplan Zon en Wind.
  • Tussen 2019 en 2021 liep de ruimtelijk procedure. De zoekzone voor Windenergie werd verfijnd in de ruimtelijke procedure. Dit leidde tot het wijzigen van het Bestemmingsplan en het opstellen van het definitieve millieueffectrapport (MER). Hiervoor is een  bijhorend communicatie- en participatieproces doorlopen dat in dit tijdvak is uitgelicht. Het college nam in juni 2020 een besluit en legde het voorontwerpbestemmingsplan en later het ontwerpbestemmingsplan ter inzage.
  • In 2021 volgde een inzageperiode. Dit was de laatste mogelijkheid voor belanghebbenden om een zienswijze in te dienen op de plannen voor het windpark. Ingediende zienswijzen leidden tot aanpassingen van de omgevingsvergunning, het bestemmingsplan of het MER. 
  • Op 5 juli 2021 neemt de gemeenteraad een besluit over het bestemmingsplan van het windpark.

Procesplaat Ruimtelijke Procedure Windpark Beuningen

Infographic procesplaat Ruimtelijke Procedure Windpark Beuningen. De informatie in de infographic is beschreven in het vak hieronder 'Uitgeschreven tekst'

Uitgeschreven tekst infographic

Op deze informatieve afbeelding is het ruimtelijke proces dat voor windpark Beuningen is doorlopen beschreven. Op de afbeelding staan twee lijnen over het opstellen van het milieueffectrapport (MER) en het wijzigen van het bestemmingsplan van het windpark. De lijnen bestaan uit vlaggen die een belangrijk moment eruit lichten. 

Het MER start in juni 2019 en heeft als eerste vlaggetje de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Hierbij staat de datum januari 2020. In deze notitie wordt het onderzoek afgebakend en krijgt de gemeente advies en zienswijzen. Daarna volgt de vlag met het doen van onderzoek naar alternatieven. Hieruit komen de eerste resultaten van de milieuonderzoeken die in het concept-MER te staan. Het concept-MER is de volgende vlag. Op basis van het concept MER vindt een verfijning van de zoekzone Wind plaats. Daarna volgt de vlag van het VKA (Voorkeursalternatief) in oktober 2020. Het VKA is de exacte opstelling van de windturbines. Hiervoor worden opnieuw milieuonderzoeken gedaan. Dan volgt de laatste vlag  in maart 2021 van het definitieve MER. De milieuonderzoeken voor het VKA zijn afgerond en in het MER verwerkt. 

De lijn van het bestemmingsplan heeft als eerste vlag het voorontwerpbestemmingsplan in juni 2020. De afbeelding wijst op de link met het concept-MER. Daarna volgt de vlag van het ontwerpbestemmingsplan. Deze was gereed in maart 2021. De afbeelding wijst op de link met het definitieve MER. Daarna volgt er de laatste vlag en dat is besluitvorming over het bestemmingsplan. Dit staat voor juli 2021 gepland.