Plannen Windpark Beuningen opnieuw naar de gemeenteraad op 23 november

Op 30 juni deed de Raad van State (RvS) een uitspraak over de wettelijke milieunormen voor toekomstige windturbines in Nederland. Deze normen zeggen bijvoorbeeld hoeveel geluid een windturbine maximaal mag produceren of hoeveel slagschaduw er maximaal op mag treden. Deze uitspraak had gevolgen voor de besluitvorming rondom Windpark Beuningen. Daarover zou een besluit worden genomen in de raadsvergadering van 5 juli jl. maar dit besluit moest worden uitgesteld.

Het College deed de afgelopen maanden onderzoek naar wat deze uitspraak van de Raad van State betekende voor de plannen van Windpark Beuningen. Na dit onderzoek volgt er een aantal aanpassingen in de plannen. Het College verzocht de gemeenteraad eerder deze week om op 23 november tijdens de raadsvergadering alsnog een beslissing te nemen over de aangepaste plannen.

Uitleg uitspraak RvS

In de eerder genoemde uitspraak gaf de Raad van State aan dat er een stap ontbrak in de totstandkoming van de normen voor windturbines. Het gaat dan om het opstellen van een zogenaamde planMER (milieu effect rapport). Omdat dat niet is gedaan, bepaalde de RvS dat die normen voor alle toekomstige windparken niet meer gebruikt mogen worden. 
Wel gaf de RvS ruimte aan lokale overheden om eigen milieunormen op te stellen en gaf aan dat een gemeenteraad niet verplicht is om zich te houden aan de landelijke normen. Als deze eigen normen maar goed gemotiveerd en actueel zijn, en van toepassing zijn op de lokale situatie. Het gaat om normen voor slagschaduw, geluid en externe veiligheid (bijvoorbeeld de afstand tot buisleidingen). 

Wat betekent dat in Beuningen

In de afgelopen maanden is onderzocht hoe we daar in Beuningen invulling aan kunnen geven. Voor slagschaduw gold al een eigen (strenger dan de landelijke) norm. De gemeenteraad bepaalde al dat er geen slagschaduw van windturbines op woningen mag vallen. 
Voor geluid en voor externe veiligheid van Windpark Beuningen geldt dat de norm op hoofdlijn niet gewijzigd wordt. De belangrijkste reden daarvoor is dat het College daar geen aanleiding toe ziet. Het milieueffectrapport toonde namelijk aan dat de geplande locatie milieutechnisch verantwoord en logisch is. Dat werd bevestigd door de onafhankelijke commissie m.e.r. 

Wat is nieuw

Op dit moment wordt er gewerkt aan het afronden van de eigen Beuningse norm met een nieuwe lokale en actuele onderbouwing. Deze nieuwe documenten worden samen met het gewijzigde bestemmingsplan voorgelegd aan de gemeenteraad. De planning is dat de gemeenteraad op 23 november een besluit neemt over het bestemmingsplan van Windpark Beuningen. Dan wordt dus duidelijk of de raad instemt met de komst van het windpark.