Rapport Windpark Beuningen goed voorbeeld voor andere windparken

Het milieueffectrapport (MER) voor Windpark Beuningen is van hoge kwaliteit. Dat zegt de onafhankelijke Commissie voor de milieueffectrapportage. Alleen ontbreken nog maatregelen om stikstofeffecten te beperken tijdens de bouw van het park. Wij hebben als gemeente deze Commissie gevraagd de inhoud van het rapport te beoordelen. We nemen het gegeven advies dan ook geheel over.


De gemeente wil in 2040 energieneutraal zijn. Daarmee leveren we ook een bijdrage regionale en nationale klimaatambities. Dat doen wij onder andere door het mogelijk maken van grootschalige opwek van zonne- en windenergie in onze gemeente. Zo willen wij ten zuiden van de A73 bij knooppunt Ewijk een windpark mogelijk maken. Het voorgenomen park bestaat uit vijf windturbines met een tiphoogte van 215 tot 245 meter. De milieugevolgen van dit Windpark Beuningen zijn onderzocht in een milieueffectrapport. 

Conclusie MER

“De Commissie vindt het rapport een goed voorbeeld voor andere windparken. Het rapport gaat uitgebreid in op alle milieuaspecten, zoals gezondheid (geluidhinder en slagschaduw), vogelslachtoffers, stikstof en landschap. De Commissie mist alleen nog een overzicht van maatregelen om de stikstofeffecten tijdens de bouw van het windpark te beperken, bijvoorbeeld door de inzet van elektrische voertuigen. Zij adviseert om die mogelijkheden wel in beeld te brengen, zodat dit duurzame project ook milieuvriendelijk wordt gebouwd.” 

Advies overgenomen

Wij nemen het advies van de Commissie over. Het rapport wordt daarom op korte termijn aangevuld en wordt dan opnieuw beoordeeld door de commissie. Vervolgens beslist de gemeenteraad begin juli over de realisering van Windpark Beuningen.