Voorontwerpbestemmingsplan Windpark Beuningen en informatieavond - juni 2020

Vanaf 5 juni ligt het voorontwerpbestemmingsplan Windpark Beuningen ter inzage. Het college van burgemeester & wethouders gaf deze vrij voor inspraak. Ook het concept-milieueffectrapport (MER) ligt ter inzage. De inzageperiode duurt zes weken, tot en met 16 juli. De gemeente organiseert 2 informatieavonden waarvoor u zich kunt aanmelden.

Voorontwerpbestemmingsplan 

De gemeente Beuningen is bezig met het doorlopen van de ruimtelijke procedure om windenergie te realiseren. Om de windturbines mogelijk te maken moet het huidige bestemmingsplan worden vervangen. Het voorontwerpbestemmingsplan dat nu ter inzage gaat is een eerste stap daarin. In dat bestemmingsplan staat dat er maximaal vijf windturbines kunnen komen. 

Concept-MER 

Naast het bestemmingsplan is het nodig om een milieueffectrapport (MER) op te stellen. Dit is een verplichte stap vanwege de omvang van het windpark. In een MER worden de milieueffecten van de windturbines beschreven. Het concept-MER beschrijft de resultaten van de eerste milieuonderzoeken. Er wordt onder andere ingegaan op effecten zoals slagschaduw, geluid en ecologie. Op basis van deze milieuonderzoeken is de zoekzone (het plangebied) voor de windturbines aangepast. Het nieuwe plangebied is te zien in het voorontwerpbestemmingsplan. 

Voorontwerpbestemmingsplan en concept-MER lezen 

Het voorontwerpbestemmingsplan en het concept-MER zijn digitaal en op papier in te zien. Digitaal zijn de documenten te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl

Een papieren versie van de plannen ligt ter inzage op het gemeentehuis. Maak hiervoor een afspraak via 14 024.   

Reageren?

U kunt tijdens de inzageperiode, van 5 juni tot en met 16 juli 2020, uw reactie op het plan geven. Geef in uw reactie duidelijk aan over welk onderdeel van het voorontwerpbestemmingsplan uw reactie gaat. U kunt uw reactie sturen naar Gemeente Beuningen, Postbus 14, 6640 AA Beuningen. Of u stuurt uw reactie naar gemeente@beuningen.nl met als onderwerp ‘inspraakreactie vobp Windpark Beuningen’. 
Ook kunt u mondeling uw zienswijze in dienen. Dat gaat op afspraak via telefoonnummer 14 024. 

Informatieavonden 24 juni en 2 juli - aanmelden

Op woensdag 24 juni en op donderdag 2 juli organiseert de gemeente een digitale informatieavond over het voorontwerpbestemmingsplan Windpark Beuningen. De informatieavond duurt van 19.30 uur tot 21.30 uur. Op deze avond kunt u vragen stellen over dit plan. Ook met vragen over het concept milieueffectrapport (MER) kunt u terecht. Het voorontwerpbestemmingsplan ligt samen met het concept-MER tot en met 16 juli ter inzage. 

Het is de een van de eerste keren dat de gemeente een digitale informatieavond organiseert. De opzet en de technische ondersteuning van de digitale informatieavonden ligt in handen van een bureau. Zo hebben de medewerkers van de gemeente en het adviesbureau alle tijd voor een uitleg en het beantwoorden van uw vragen. U kunt zich aanmelden voor één van de avonden. Dit doet u door een e-mail te sturen naar gemeente@beuningen.nl. U geeft het volgende aan in uw e-mail: 
-    Welke datum u digitaal wil deelnemen 
-    E-mail adres
-    Uw naam
-    Uw woonadres  
Na aanmelding ontvangt u een handleiding op het opgegeven e-mail adres. Deze ontvangt u een dag van te voren. Hierin staan de spelregels en de opzet van de avond. Lees deze goed door. 

Vervolgprocedure 

Alle binnengekomen reacties worden verzameld en van een antwoord voorzien in een Nota van inspraak. Er wordt ook verder gegaan met het bepalen van de exacte locaties van de windturbines. Na afronding van alle milieuonderzoeken worden deze locaties in een ontwerpbestemmingsplan opgenomen. Dat ontwerpbestemmingsplan wordt opnieuw zes weken ter inzage gelegd waarbij het mogelijk is een zienswijze in te dienen.