Onze aanpak

ENERGIENEUTRAAL 2040

De gemeente Beuningen wil in 2040 energieneutraal zijn. We wekken dan net zo veel duurzame energie op als in de hele gemeente wordt gebruikt. Het realiseren van een energieneutrale gemeente, kunnen we niet alleen. Alleen in nauwe samenwerking met inwoners, bedrijven, verenigingen, instellingen en professionals kunnen we aan deze opgave voldoen.

ENERGIEK BEUNINGEN

Sinds 2015 werkt de gemeente samen met inwoners, bedrijven en professionals aan verschillende concrete activiteiten om als gemeente in 2040 energieneutraal te kunnen zijn. Er zijn werkgroepen gevormd. Tijdens drukbezochte bijeenkomsten deelden inwoners uit alle kernen hun ideeën, wensen en mogelijke zorgen, met de energievisie Energiek Beuningen als resultaat. Begin 2017 is de energievisie unaniem door de raad van gemeente Beuningen vastgesteld. In de energievisie staan verschillende opties die bijdragen aan een energieneutraal Beuningen in 2040. Deze opgave is zo groot, dat we vooraf geen opties kunnen uitsluiten.

DE WEG NAAR 2040

De gemeente Beuningen gaat de energiedoelen halen door:

  • Aan te zetten tot energie besparen bij bedrijven, in de gebouwde omgeving en in de eigen organisatie;
  • Kleinschalige productie van duurzame energie bij bedrijven en woningen te stimuleren;
  • Grootschalige productie van duurzame energie mogelijk te maken.

Aan de ene kant willen we het gebruik van fossiele brandstoffen zo snel mogelijk afbouwen. Dit doen we door de samenleving op vier manieren te faciliteren:

  • Energie-educatie zodat Beuningen over de volle breedte betrokken raakt;
  • Servicecentrum zodat bedrijven en inwoners zelf kunnen bepalen wat ze kunnen doen;
  • Bedrijvenplatform die de projecten uitvoert en burgers en bedrijven ontzorgt;
  • Gemeente die het goede voorbeeld geeft en helpt waar mogelijk.

Daarnaast willen we de samenleving zoveel mogelijk betrekken en inspireren. We organiseren hiervoor laagdrempelige projecten waaraan inwoners en bedrijven kunnen meedoen. Zij kunnen hiermee hun bijdrage aan een energieneutrale gemeente leveren:

  • Energie dicht bij huis, kleinschalige duurzame energie en energiebesparing;
  • Energie in het landelijk gebied, grootschalige projecten zoals wind, zon en bio-energie;
  • Verduurzamen in de brede zin waaronder mobiliteit, afval, circulaire economie en ruimte.